Tag: Price-earnings-ratio


Price Earnings Ratio (PER)

  Dokter Saham
06 Jan 2019